พ่อ...The Greatest of The Kings The Greetings of The Land

ประวัติศาสตร์ 4D Visual Live&Sound ครั้งแรกและครั้งเดียว บนพระที่นั่งอนันตสมาคม

5 - 13 ธันวาคม 2552 พระที่นั่งอนันตสมาคม ลานพระราชวังดุสิต