250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมุททานุภาพกู้ชาติ

Alive

10 พฤศจิกายน 2561 พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ