“สภากาชาดไทย” ร่วมกับ “บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด”

แถลงข่าว

โครงการสืบสานมรดกทางพุทธศาสน์ ไทย ภูฏาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” ร่วมกับ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าว “โครงการสืบสานมรดกทางพุทธศาสน์ ไทย ภูฏาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” (The Thai Bhutan Buddhist Heritage Preservation Project) บริเวณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย, ม.ร.ว. รุจยาภา อาภากร Chief Operating Officer บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด, คุณวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด, Colonel Kuenzang Wangchuk Royal ADC to Her Majesty  the Queen Mother ผู้แทนจากประเทศภูฏาน, อาจารย์วันชัย รวยอารี ที่ปรึกษาโครงการ, และ คุณฉัตรชัย แผ่นผา ผู้รังสรรค์ผลงานปฏิมากรรมร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง องค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช โดยมี คุณมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และคุณอาร์ต พศุตม์ บานแย้ม เข้าร่วมงาน พร้อมสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

“โครงการสืบสานมรดกทางพุทธศาสน์ ไทย ภูฏาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศภูฏาน เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และเพื่อจัดสร้างวิหาร ณ ประเทศภูฏาน

พุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศภูฏาน วัดโกเอน เธอภูเนย์” ที่มีความเก่าแก่หลายร้อยปี ซึ่งเป็นสถานที่ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประทานพรเรื่องการมีอายุที่ยืนยาว และเป็นที่ประดิษฐานของ “มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช ปางประทานพร” ซึ่งเชื่อกันว่า อานิสงส์ของการสวดภาวนาขอพรจากองค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะคุรุรินโปเช จะทำให้ได้พร ทั้งทางโลกและทางธรรม บรรเทาเคราะห์กรรม และความทุกข์ทั้งของตนเองและคนที่เรารัก โดยการจัดสร้างองค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์อันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศภูฏาน รวมทั้งจัดสร้างวิหาร “GOEN TSHEPHU ZANGDOPELRI” ซึ่งอยู่ภายใต้การสงเคราะห์ของ Her Majesty Queen Tshering Pem Wangchuk ให้บรรลุเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นที่สักการะภายในประเทศภูฎาน และประชาชนทั่วโลก

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษก พร้อมด้วย Her Majesty Queen Tshering Pem Wangchuk แห่งราชวงศ์ภูฏาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ “มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช” ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความสิริมงคลมี 2 รูปแบบ ได้แก่ มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช ตั้งบูชาขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว ความสูงรวมฐานหินอ่อน 19 นิ้ว บูชาองค์ละ 299,999 บาท (จัดสร้างจำนวน 108 องค์) และ เหรียญมหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช เนื้อเงินชุบนาค ประกอบด้วยองค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช, ตราราชสำนัก และวิหารด้านหลังผลิตจากทองคำบริสุทธิ์ 96.5 หนัก 1 บาท บูชาองค์ละ 199,999 บาท (จัดสร้างจำนวน 593 องค์) โดยผู้ที่สนใจสามารถจองบูชาได้แล้ววันนี้ที่บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด โทรศัพท์ 0 2117 9634 และ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2256 4623 , 0 2256 4440-3 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนโครงการเงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และเพื่อบูรณะจัดสร้างวิหาร ณ ประเทศภูฏาน

ช่องทางการจองบูชา และช่องทางการจองชำระเงิน

Gallery โครงการสืบสานมรดกทางพุทธศาสน์ ไทย ภูฏาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา